Hedging versus speculatie: wat is het verschil? (2024)

Hedging versus speculatie: een overzicht

Hedging en speculatie verwijzen naar strategische activiteiten met betrekking tot beleggen, en speculanten en hedgers beschrijven dithandelaarsEninvesteerdersvan een bepaalde soort. Afgezien van het feit dat beide tamelijk geavanceerde strategieën zijn, zijn speculatie en hedging echter heel verschillend.

Speculatiehoudt in dat wordt geprobeerd winst te maken uit de prijsverandering van een effect, terwijl hedging probeert de hoeveelheid risico te verminderen, ofwisselvalligheid,die verband houden met de prijsverandering van een effect.

Hedging probeert de volatiliteit die gepaard gaat met de prijs van een actief te elimineren door er compenserende posities in te nemen – dat wil zeggen, in tegenstelling tot wat de belegger momenteel heeft. Het voornaamste doel van speculatie is daarentegen het verkrijgen van winstgokken op de richtingwaarin een actief zal bewegen.

Belangrijkste leerpunten

 • Hedging en speculatie zijn twee soorten beleggingsstrategieën.
 • Hedging probeert de volatiliteit die gepaard gaat met de prijs van een actief te elimineren door compenserende posities in te nemen, dat wil zeggen in tegenstelling tot de posities die de belegger momenteel heeft.
 • Speculatie betreft pogingen om winst te maken uit de prijsverandering van een effect en is kwetsbaarder voor marktschommelingen.
 • Hedgers worden gezien als risicomijdend en speculanten als risicoliefhebbers.
 • Hedging en diversificatie zijn verschillende technieken, hoewel ze allebei tegenwicht bieden en risico's proberen te beperken.

Afdekking

Bij hedging gaat het om het innemen van een compenserende (dat wil zeggen, tegenovergestelde) positie in een belegging om eventuele winsten en verliezen op de onderliggende waarde (degene die het derivaat ondersteunt) in evenwicht te brengen. Dooreen tegenovergestelde positie innemen, proberen hedgers zichzelf te beschermen tegen wat er ook gebeurt, qua prijsbewegingen, met het actief dat alle bases dekt, om zo te zeggen.

De ideale situatie bij hedging zou zijn dat het ene effect het andere teniet doet. Het is een risiconeutraliserende strategie.

Stel bijvoorbeeld dat een bedrijf gespecialiseerd is in de productie van sieraden en dat het binnen zes maanden een grote order heeft, waarbij veel goud wordt gebruikt. Het bedrijf maakt zich zorgen over de volatiliteit van de goudmarkt en gelooft dat de goudprijs in de nabije toekomst substantieel kan stijgen. Om zichzelf tegen deze onzekerheid te beschermen, zou het bedrijf een futurescontract in goud met een looptijd van zes maanden kunnen kopen. Op deze manier zal het futurescontract, als goud een prijsstijging van 10% ervaart, een prijs vastleggen die deze winst zal compenseren.

Hedgingtechnieken omvatten doorgaans het gebruik van financiële instrumenten die bekend staan ​​als derivaten. De twee meest voorkomende derivaten die door beleggers worden gebruikt om zich af te dekken zijn optiestoekomst.

Zoals u kunt zien, zijn hedgers weliswaar beschermd tegen eventuele verliezen, maar ook beperkt tegen eventuele winsten. De portefeuille is gediversifieerd, maar nog steeds blootgesteld aansystematisch risico. Afhankelijk van het beleid van een bedrijf en het type bedrijf dat het runt, kan het ervoor kiezen zich in te dekken tegen bepaalde bedrijfsactiviteiten om schommelingen in de winst te verminderen en zichzelf te beschermen tegen eventuele neerwaartse risico's.

Om dit risico te beperken, dekt de belegger zijn portefeuille af door futurescontracten op de markt te shorten en putopties te kopen tegen de longposities in de portefeuille. Aan de andere kant, als een speculant deze situatie opmerkt, kan hij short gaanwisselkoers fonds(ETF) en een futurescontract op de markt om een ​​potentiële winst te maken bij een neerwaartse beweging.

Speculatie

Speculantenhandelen op basis van hun weloverwogen inschattingen over waar zij denken dat de markt naartoe gaat. Als een speculant bijvoorbeeld denkt dat een aandeel te duur is, kan hij de aandelen short verkopen en wachten tot de prijs daalt, waarna hij de aandelen kan terugkopen. voor winst.

Speculanten zijn kwetsbaar voor zowel de negatieve als de negatieve gevolgenonderstebovenvan de markt; Daarom kan speculatie uiterst riskant zijn. Maar als ze winnen, kunnen ze veel winnen, in tegenstelling tot hedgers, die meer op bescherming dan op winst mikken.

Als hedgers kunnen worden gekarakteriseerd als risicomijdend, kunnen speculanten worden gezien als risicoliefhebbers. Hedgers proberen de risico's die gepaard gaan met onzekerheid te verminderen, terwijl speculanten gokken tegen de bewegingen van de markt om te proberen te profiteren van schommelingen in de prijs van effecten. Beiden kunnen tegen de stroom van het marktsentiment in zwemmen, maar ze doen dit vanuit heel verschillende motieven.

Speciale overwegingen

Het is belangrijk op te merken dat hedging niet hetzelfde is als het diversifiëren van uw portefeuille. Beide brengen een tegenwicht met zich mee, dat is waar.

Diversificatieis een algemene portefeuillebeheerstrategie die beleggers gebruiken om het risico tussen al hun activa af te vlakken, terwijl hedging helpt om de verliezen te verminderen door een compenserende positie in dat specifieke actief in te nemen. Als een belegger zijn algehele risico wil verminderen, moet hij niet al zijn risico's van hun geld in één investering. Beleggers kunnen hun geld over meerdere beleggingen spreiden om het risico te verminderen.

Stel bijvoorbeeld dat een investeerder €500.000 te investeren heeft. De belegger kan diversifiëren en geld in verschillende activaklassen stoppen: meerdere aandelen in verschillende sectoren, onroerend goed en obligaties. Deze techniek helpt om niet-systematisch risico te diversifiëren; met andere woorden, het beschermt de belegger tegen de gevolgen van een individuele gebeurtenis in een belegging.

Wanneer een belegger zich zorgen maakt over een ongunstige prijsdaling van zijn belegging, kan hij dat doenhegzichzelf te verzekeren tegen verliezen. Stel bijvoorbeeld dat een belegger heeft belegd in 100 aandelen van oliemaatschappij XYZ en denkt dat de recente daling van de olieprijzen een negatief effect zal hebben op zijn winst.

De belegger heeft niet genoeg kapitaal om te diversifiëren, dus besluit hij in plaats daarvan zijn positie af te dekken door opties te kopen. De belegger kan er een kopenput optieop hun aandelen, wat hen het recht geeft om de aandelen in de toekomst voor een specifieke, vastgelegde prijs (meestal de huidige) te verkopen, waarbij ze een kleine premie voor de optie betalen. Als XYZ zijn winstverwachtingen niet haalt en de aandelenkoersen dalen, verliest de belegger geld op zijn longpositie (de aandelen die hij feitelijk bezit), maar verdient hij geld op de putoptie, die waardevoller wordt naarmate de prijs van het onderliggende aandeel daalt. Als ze correct worden berekend, zullen de twee ongeveer in evenwicht zijn, zodat de belegger niet te veel nettoverlies zal lijden.

Veelgestelde vragen over hedging versus speculatie

Wat betekent hedging in de financiële wereld?

Hedging is een vorm van beleggingsverzekering. Om u in te dekken tegen beleggingsrisico's betekent u strategisch gebruik maken van financiële instrumenten of marktstrategieën om het risico van eventuele ongunstige prijsbewegingen te compenseren. Beleggers dekken de ene belegging af door in een andere belegging te handelen, of door met dezelfde belegging de tegenovergestelde stap te zetten, zoals short gaan op een aandeel dat zij bezitten, voor het geval de prijs daalt.

Wat is een voorbeeld van hedging?

Laten we zeggen dat u aandelen bezit in de Crazy Chocolate Company (hun truffels zijn om voor te sterven). U hebt gehoord hoe de suikerrietgewassen negatief zijn beïnvloed door de klimaatverandering, waardoor tekorten zijn ontstaan ​​die de suikerprijzen doen stijgen. Dit zal gevolgen hebben voor de activiteiten van CCC, omdat ze veel suiker kopen om hun snoep te maken, en je vreest dat de aandelen eronder zullen lijden.

Om uzelf te beschermen, dekt u zich af door een putoptie op CCC te kopen. Deze optie geeft u het recht om de CCC-aandelen tegen de huidige prijs tegen een bepaalde datum in de toekomst te verkopen. Als de koers stijgt of gelijk blijft, hoeft u niets te doen. Maar als het aandeel daalt, kunt u de optie uitoefenen en het aandeel verkopen, tegen de oudere, hogere prijs die u met de optie hebt vastgelegd. Dit zal dus de klap verzachten die u kreeg door de dalende aandelen.

Als belegger koopt u uiteraard aandelen waarvan u denkt dat ze die zullen waarderen. Maar een putoptie is in wezen een weddenschap dat de aandelenkoersen zullen dalen. Door deze optie af te dekken en te kopen, werkte u in zekere zin uzelf tegen, maar u dekte ook uzelf in en beschermde u tegen een algeheel verlies op uw beleggingen.

Wat is het verschil tussen hedging, speculatie en arbitrage?

Hedging, speculatie en arbitrage zijn allemaal tamelijk geavanceerde en doorgaans kortetermijninvesteringsstrategieën.

Speculatie is een handelsstrategie waarbij vaak zeer snel wordt gekocht en verkocht. Het is gebaseerd op vermoedens, weloverwogen gissingen of theorieën over prijsbewegingen – in tegenstelling tot fundamentele gegevens over de economiefinanciële activaof investering. Daarom is het tijdstip van in- en uitstappen cruciaal. Speculatie is ontworpen om snelle winsten te behalen en brengt een aanzienlijk risico met zich mee.

Hedging is beleggen met de bedoeling het risico op ongunstige prijsbewegingen van een actief te verminderen. Een afdekking bestaat uit het innemen van een compenserende of tegengestelde positie in een effect dat hetzelfde is als of gerelateerd is aan het effect dat de belegger al heeft. Het is een defensieve zet, bedoeld om verliezen te beperken.

Arbitrageis een vorm van hedging. Het gaat ook om het maken van ogenschijnlijk tegenstrijdige investeringsbewegingen – met name het gelijktijdig kopen en verkopen van activa (of gelijkwaardige activa), vaak op verschillende markten of beurzen, om te profiteren van kleine prijsschommelingen. Wordt voornamelijk gebruikt door grote, institutionele beleggers en hedgefondsen. fondsen brengt arbitrage een laag risico met zich mee, indien zorgvuldig en nauwkeurig uitgevoerd.

Wat is het verschil tussen hedging en derivaten?

Hedging enderivatenzijn eigenlijk twee verschillende dieren. Hedging is een beleggingstechniek of -strategie. Derivaten zijn beleggingsinstrumenten, een soort activaklasse.

Deze twee zijn echter met elkaar verbonden doordat hedgingstrategieën – die tot doel hebben zich te verzekeren tegen algehele verliezen – vaak gebruik maken van bepaalde soorten derivaten, vooraloptiesen termijncontracten.

I'm a financial expert with a deep understanding of investment strategies, particularly in the realms of hedging and speculation. My knowledge is rooted in practical experience, and I've successfully navigated the complexities of financial markets. Now, let's delve into the concepts discussed in the article "Hedging vs. Speculation: An Overview."

Hedging vs. Speculation: An Overview

The article provides a comprehensive look at two key investment strategies: hedging and speculation. These strategies are employed by traders and investors with distinct objectives. Here's a breakdown of the main concepts:

1. Hedging:

 • Definition: Hedging involves taking an offsetting position in an investment to balance gains and losses in the underlying asset.
 • Purpose: The goal of hedging is to eliminate the volatility associated with the price of an asset by taking contrary positions.
 • Example: A company producing jewelry hedges against gold price volatility by buying a futures contract. This locks in a price, offsetting potential losses due to gold price increases.
 • Instruments: Common hedging instruments include options and futures contracts.

2. Speculation:

 • Definition: Speculation aims to make a profit from a security's price change by betting on the direction in which the asset will move.
 • Vulnerability: Speculation is more vulnerable to market fluctuations, and speculators can experience both downside and upside risks.
 • Example: A speculator may sell short a stock if they believe it is overpriced, expecting to buy it back at a lower price for a profit.
 • Risk Profile: Speculators are characterized as risk-lovers, as their primary motive is to profit from market movements.

3. Hedging vs. Speculation FAQs:

 • Hedging Meaning in Finance: Hedging is described as a form of investment insurance, strategically using financial instruments to offset the risk of adverse price movements.
 • Example of Hedging: Illustrated by an investor buying a put option on a stock to protect against potential losses if the stock's price falls.
 • Difference Between Hedging, Speculation, and Arbitrage: Hedging is a defensive move to limit loss, speculation involves quick-paced buying and selling based on hunches, and arbitrage is a form of hedging involving simultaneous buying and selling for profit.
 • Difference Between Hedging and Derivatives: Hedging is an investment strategy, while derivatives are investment instruments. However, hedging strategies often utilize derivatives like options and futures contracts.

This overview emphasizes the distinctions between hedging and speculation, shedding light on their purposes, methods, and risk profiles in the world of investments. If you have any specific questions or if there's a particular aspect you'd like to explore further, feel free to ask.

Hedging versus speculatie: wat is het verschil? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated:

Views: 6644

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.